ثبت شرکت ================================================== -->

 

 | ثبتت شرکت ها |  ثبت شرکت با مسئولیت محدود |  ثبت شرکت

ثبت شرکت چیست

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای رسیدن به سود، منفعت و اهداف خود می‌توانند داشته‌ها و توانمندی‌های خود شامل تخصص، پول، سرمایه و ارتباطات را در کنار هم و به صورت متمرکز قرار دهند که مجموع این توانایی‌ها در کنار هم باید تحت اصول و قاعده‌ای خاص با بستن قراردادی میان این افراد صورت پذیرد.
شرکت‌ها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هر یک از انواع شرکت‌ها شامل (سهامی خاص، سهامی عام، مسئولیت محدود، تضامنی و...) چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات میان و سهامداران و شرکا و همینطور میان شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت) را بیان می‌دارد.

تفاوت شرکت با موسسه

مؤسسات:
الف: مؤسسات می‌توانند توسط یک و یا چند نفر تشکیل شوند.
ب: هدف از راه اندازی مؤسسه توسط یک و یا چند نفر لزوماً کسب سود نیست، بلکه می‌تواند جهت رسیدن به اهداف متفاوت و نامحدود که سودآوری و فعالیت‌های اقتصادی هم می‌تواند جزئی از آنها باشد، تاسیس گردد که دارای مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی است. مانند موسسات خیریه و یا موسسات آموزشی و....
شرکت‌ها:
الف: شرکت‌ها در مرحله اول به صورت شراکتی هستند. یعنی مالکان آنها حداقل دو نفر و یا بیشتر خواهند بود، پس راه اندازی شرکت توسط یک نفر امکان پذیر نخواهد بود.
شرکت‌ها می‌توانند به چند نوع سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی و تعاونی تقسیم گردد.
البته در بعضی از کشورهای خارجی راه اندازی شرکت به صورت انفرادی هم امکان پذیر است اما در کشور ایران چنین امری ممکن نیست.
حداقل مالکان شرکت‌ها: حداقل توسط 2 نفر (مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی) حداقل 3 نفر (سهامی خاص) و حداقل 5 نفر (سهامی عام)
ب: هدف اصلی از راه اندازی شرکت توسط چند نفر، رسیدن به سود تجاری است.
جمع‌بندی تفاوت شرکت با مؤسسه:
هدف از تشکیل شرکت‌ها عموماً تجاری است درحالیکه مؤسسات جهت اهداف متفاوت و نامحدود که سودآوری و فعالیت‌های اقتصادی هم می‌تواند جزئی از آنها باشد، ایجاد می‌گردند. همچنین راه اندازی شرکت‌ها با توجه به نوع آنها حداقل توسط دو نفر و یا بیشتر امکان‌پذیر خواهد بود، اما موسسات می‌توانند توسط یک نفر و یا بیشتر راه‌اندازی شوند.
موارد قانونی:
*ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 که بیشتر بر (هدف) و (نوع فعالیت) نظر دارد در همین زمینه مقرر می‌دارد: (مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 ق.ت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند).
تبصره : تشکیلات و موسسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند. ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود .
آنگونه که از بخش دوم ماده مزبور بر می‌آید، قصد انتفاع به خودی خود موجب تجارتی شناخته شدن موضوع شخصیت حقوقی نیست.
شاید بتوان شرکت تجاری را در حقوق کنونی ایران عبارت از: ( رابطه یا نهادی بر آمده از توافق میان دو یا چند شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) که با اختصاص بخشی از دارایی خود به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقل به قصد تحصیل سود تشکیل می‌گردد) تعریف نمود. حقوق شرکت‌های تجاری - دکتر محمدرضا پاسبان - استاد و مدیر گروه رشته حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی - نویسنده پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت 1384.

موسسه های غیر تجاری کدام هستند

همانطور که از عنوان مطلب مشخص است، این موسسات جنبه تجاری ندارند بلکه اشخاص حقوقی هستند که تنها در زمینه امور خدماتی مشغول هستند.
این موسسات دو قسم هستند: انتفاعی و غیرانتفاعی
موسسات غیرانتفاعی برای تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده‌ و مانند اتحادیه‌ها، NGO، انجمن‌ها و سندیکاها، احزاب و دسته‌های سیاسی هستند.
موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی هستند که هدف از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود است.
برای ثبت این گونه موسسات غیر انتفاعی می‌بایست از وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌های مربوطه مجوز گرفت.